12 Ara 2016
Aralık 12, 2016

Tasavvuf Nedir?

0 Yorum

Bir ara üstazımız hocalara şöyle bir soru yöneltti. “Cemaatiniz içinde beş vakit namaza devâm eden, tâdil-i erkânla namaz kılan, etrâfına yumuşak davranan, fakir yoksul gözeten, selâmı yayan, geceyi ihyâ eden, Kur’ân ve sünnete tâbî olan kim? Hep bizim dervişler. Rûhânî terbiyeden geçen kimseler. Siz de geç kalmayın, ilim tahsîl ettiğiniz gibi irfânı da tâlim edin.”.. devamı →

Birbirini tâkip eden âlim ve âriflere iki tâne belâgat ve ihsan dolu mektuplarınızı aldım. Hayr duâlarımı lütufkâr Rabbimin yüce katına arz eyledim. Âlem-i ma’nâ yâni rüyâ âleminde büyük mürşidimiz Hazreti Tâhâ (ks) Efendimizin ziyâretiyle feyz alıp şeref bulduğunuz yazıyordu. Bundan dolayı Allah Teâlâ’ya hamd olsun. Kalp hastalıklarına devâ, mânevî illetlere şifâ olan, şüphe endîşesinden uzak bulunan bu gibi ziyâretinizi.. devamı →

12 Kas 2016
Kasım 12, 2016

Medine Devrinde Hz. Ebû Bekir

0 Yorum

Bedir Gazvesinde Bedir muharebesi Müslümanlar için bir mefkûre harbi idi. Müslümanlar bu uğurda fedakârlıklarıyle azıym bir imtihan geçiriyordu. İki ordu karşılaştığı zaman dövüşecek olan insanların baba, evlad, kardeş, ağabey, amuca, yeğen oldukları görüldü. Hz. Ebû Bekir karşısında henüz Müslüman olmayan oğlu Abdurrahman’ı gördü. Abdurrahman da harp için ilerlediği zaman babasını bulmuştu. Babasına kılıcını sıyırmış, Hz… devamı →

11 Kas 2016
Kasım 11, 2016

İletişim

0 Yorum

Veda haccında yüz yirmi dört bin sahabe-i kirâma hitâb eden Resûlüllah (sav) İslâm’ın yayılmasını haber veriyordu. Kutlu mesajında, “bu vasiyetimi burada bulunanlar bulunmayanlara ulaştırsın. Olabilir ki burada bulunan kimse, bunları daha iyi anlayan birisine ulaştırmış olur.” İlâhî dâvetler zamânın iletişim vâsıtalarıyla duyuruluyordu insanlığa. Efendimiz (sav) elçilerle krallara mektup yazıyordu. Habeşistan kralı Necaşi’ye, Bizans hükümdârı Heraklius’a,.. devamı →

Tam bir arzu ve ihtiyaçla beklediğim inâyetli mektubunuza hamd olsun vâsıl oldum. Birinci, ikinci ve üçüncü semâda secde, rükû ve kıyamda bulunan melâike-i kiram ile olan münâsebet, rûhânî konuşma ve özellikle arşu’r-Rahmân’a kadar meydana gelen yükseliş ve ortaya çıkan sübhânî cezbe gerçekten tebrik etmeye değer bir durumdur. Hakk Teâlâ Hazretleri bu türlü lütuf ve ihsanlarını.. devamı →

Hakîr bir zerre mesâbesinde olan bu kusurlu fakîrin sevincine sebep ve bekleyişimin iftihar ve nurlanmasına vesîle olan iltifat dolu ârifâne mektubunuzu alınca bir şükür ifâdesi olarak riyâsızca başarı duâlarımı Cenâb-ı Hakk’a arz ettim. Hazîneyi harâbede arayan mutluluğu da tarîkatta bulan âriflerden olduğunuz apaçık olduğundan Hakk Teâlâ Hazretlerine şükürlerimi sundum. Daha önce gönderdiğim mektubuma cevap olarak.. devamı →

Müslümanlar Medine’ye hicret ettikten sonra zulümden kurtularak hürriyete kavuşmuşlardı. Kureyşliler dinleri uğrunda mallarını, yurtlarını fedâ ederek giden Müslümanların peşini bırakmak istemediler. Çünkü Müslümanlık sapmışlara, şaşırmışlara, karanlıkta kalmışlara yol gösteriyor, bütün nûrunu saçıyor, bütün hidâyetini açıyor, bütün risâletini açık bürhanlarla tavzih ediyor, fakat bunun mukabilinde hırs, menfaat, şekâvet gibi menfur hislerin okları ve kılınçlarıyla karşılaşıyordu. Müslümanlığın.. devamı →