Hâtıralar bahçesinden bir deste gül ve ilham sümbüllerinden bir paket sümbül makâmında alıp telakkî ettiğim Yûsuf’un gömleği gibi değerli olan kıymetli mektubunuz mânevî hazlarımı sevinçle doldurdu. Güzel ve latîf sözlerinizden damlayan belâgat damlacıkları ve misk kokulu kaleminizden dökülen fesahat katreleri öteden beri takdir ettiğim kalem ve ifâde gücünüzle fikrî derinliğinizi isbât için kesin kanaat hâsıl.. devamı →

Otuz Mayıs târihiyle yazılmış bir adet iltifat dolu mektubunuza da nâil oldum. Mahviyyeti bütünüyle anlatan ve tevâzuu da lâyıkıyla tâlim eden o gönül açıcı mektubunuza mukâbil Cenâb-ı Hakk’a hamd ü senâ ve zâtınıza hayr duâda bulundum. Hakk Teâlâ Hazretleri, mahviyyetinizi mânevî sarhoşluktan sonra kendinize gelme ve tevâzuunuzu yücelme ve mutluluğunuza vesîle kılsın. ‘Kim Allah için.. devamı →

Mekke Fethi’nde Kureyş, Hudeybiye musâlahasını ihlâl ettiğinden Peygamber Efendimiz –sallallahu aleyhi ve sellem- onbin mücahidle Mekke’nin fethine muvaffak oldu. Hz. Ebû Bekir –radıyallahu anh- bütün bu harekât esnasında Resûl-i Ekrem Efendimizin yanında bulunmuştu. Mekke’nin fethinden sonra Hz. Ebû Bekir –radıyallahu anh- babası Ebû Kuhafe’nin kalbinde îman nuru parlamış, Müslüman olmuştu. Huneyn Gazvesi’nde Huneyn gazvesinde müslümanlar.. devamı →

Uhud Gazası’nda Rasûlullah –sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz, Abdullah bin Cübeyr-i elli nefer kemankeş ile bir vadinin ağzına me’mur buyurdu ve “düşman gâlip gelsin veya mağlup olsun benden haber gelmedikçe siz buradan ayrılmayınız” diye kat’î emir buyurmuştu. Hâlbuki Kureyş ordusu ilk defa fenâ halde bozularak dağa doğru firara başlamışlardı. Asâkir-i İslâmiye yağmaya koyuldular. Bu hali.. devamı →

12 Oca 2017
Ocak 12, 2017

Allah (cc) İçin Kardeşlik

0 Yorum

Kıymetli kardeşlerim! Allah Teâlâ ve Tekaddes Hazretleri, Hucurat Sûresi’nde: ‘Herhangi bir anlaşmazlıkta kardeşlerinizin arasını düzeltin ve Allah’tan korkun ki bu hususta rahmete şâyân olasınız’ buyuruyor. Yâni ilgisiz kalıp da onları küs bırakmayın. Biz îmanda kardeşiz. Ebedî hayâtı tahakkuk ettiren îmandır. En büyük dağ altın olsa, zerre kadar îmanla değişilmez. Öyle olunca mü’minlerin haklarını korumak, menfaatlerini.. devamı →

Kıymetli kardeşlerim! Tarîkat-i âliyye, felâha ermenin yoludur. Bu yola intisâb eden kimse, hem dünyevî hem de uhrevî kurtuluşun anahtarını elde eder. Tarîkat-ı âliyye, edebi tahsil yoludur. Bu yolda çocuğa muamelede bile edeb terkedilmez. Aksi takdirde bu yola intisâbın hiçbir faydası olmaz. Edebi muhafaza edebilmek içinse mürşid-i kâmille râbıtalı olmak şarttır. Tarîkat-i âliyye, mâsivâyı kalbten çıkarma.. devamı →

01 Oca 2017
Ocak 1, 2017

İslam Birliği

0 Yorum

Mâide Sûresinin üçüncü âyetinde Cenâb-ı Hakk, “Bugün kâfirler, sizin dîninizden (onu yok etmekten) ümit kesmişlerdir. Artık onlardan korkmayın, Benden korkun. Bugün size dîninizi ikmâl ettim, üzerinize nimetimi tamamladım ve sizin için din olarak İslâm’ı beğendim. Kim, gönülden günâha yönelmiş olmamak üzere açlık hâlinde dara düşerse (haram etlerden yiyebilir). Çünkü Allah çok bağışlayıcı ve esirgeyicidir.” Âyet-i.. devamı →